Chắp tay đâu chỉ lễ nghi
Mà còn buông bỏ sân si kiếp người
Chắp tay đâu chỉ trọng đời
Mà còn để thấy Đất Trời mênh mông
Chắp tay đâu chỉ thuận lòng
Mà còn gạn đục khơi trong lối thiền
Chắp tay đâu chỉ thiện duyên
Mà còn hồi hướng sang miền an nhiên
Chắp tay đâu chỉ quý hiền
Mà còn kính cẩn vô biên Pháp lành
Chắp tay đâu chỉ buông tranh
Mà còn xả chấp vô minh cõi phàm
Chắp tay đâu chỉ bình tâm
Mà còn “Phản bổn quy Chân” vãng hồi (*)
Chắp tay đâu chỉ nhượng lời
Mà còn Thiện ý, “trước người sau ta” (**)
Chắp tay đâu chỉ an hòa
Mà còn kiên định như tòa Thái Sơn
Chắp tay đâu chỉ tịnh hơn
Mà còn dung Nhẫn, lòng son vững vàng
Chắp tay đâu chỉ ‘thủ nhàn’ (***)
Mà còn ‘đãi cát tìm vàng’ trong tâm…

Chắp tay cảm tạ Phật ân
Trước: Chân-Thiện-Nhẫn, muôn lần chắp tay.

[Vô danh cư sỹ].

(*) – Nghi thức [hay động tác] chắp tay trước ngực trong Phật Pháp còn được gọi một cách trang trọng là: ‘Hợp thập’ [hay song thủ hợp thập] – ‘Hợp thập thiển đàm’: Đàm luận [hoặc thể ngộ] nông cạn về nghi thức hợp thập.
(**) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(***) “Trước người sau ta”, nguyên văn: “Tiên tha hậu ngã” – Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(****) ‘Thủ nhàn’ trong văn cảnh này mang hàm ý là: giữ được chữ ‘nhàn’ – thanh tĩnh trong tâm, không bị vướng chấp vào ngoại cảnh [danh, lợi, tình] nhân thế…

Xem thêm:

Video: Hành trình tâm linh của Hoa hậu thế giới Canada

videoinfo__video3.dkn.tv||461ac4c03__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: