‘Chuyện kín thế gian
Trời nghe tựa sấm
Lòng tà ngõ tối
Thần thấy như gương’ (*)
Tuyển cử nhiễu nhương
Trăm đường gian lận
Số cùng khí tận
Quả báo nhãn tiền
Thần Phật Đạo Tiên
Trợ người có đức
Nước chia trong đục
Thiện ác phân minh
Lỗi lạc quang vinh
Thời không ám muội
Giả-ác đen tối
Quen thói ‘nhập nhèm’
Đổi trắng thay đen
Đánh lừa dư luận
Đất Trời không thuận
Sớm chuốc lụy phiền…

Ngôi vị bá quyền
Vẫn là chuyện nhỏ
Chính-tà phân rõ
Hệ trọng vô ngần
Một phút mê lầm
Vãn hồi khó đặng
Tương lai sinh mệnh
Ắt phải tỏ tường
Ác gặp tai ương
Thiện thời an lạc
Chuyện Châu lục khác
Can hệ chúng sinh
Chính-tà giao tranh
Thế nhân minh bạch:
Thần đang tuyển trạch
Chính nghĩa Thiện lương
Phải trái đo lường
Thuận theo Thiên ý
Duy hộ Chính nghĩa
Phủ nhận ác tà
Một niệm xuất ra
Đèn Trời soi sét…

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ huấn, nguyên văn:
“Nhân gian tư ngữ, Thiên văn nhược lôi/ Ám thất khuy tâm, Thần mục như điện”.

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.