Nhẫn chẳng nhục mà ta lùi bước,
Nhẫn cho rồi “thua-được” mà chi,
Nhẫn chờ khảo thí kịp kỳ,
Nhẫn rồi thấy dạ từ bi tỏ tường!

Nhẫn chẳng nhục mà ta lùi bước. Nhẫn cho rồi “thua-được” mà chi. (Ảnh: pinterest.com)

Nhẫn mới được ngoạn vườn Tiên cảnh,
Nhẫn làm nền, trí đánh vô minh
Nhẫn là phải biết hạ mình,
Nhẫn xong sẽ đặng tâm bình tái lai!

Nhẫn mới được ngoạn vườn Tiên cảnh. (Ảnh: pinterest.com)

Nhẫn hướng thiện miệt mài tầm lối,
Nhẫn gìn tâm chuộc tội oan khiên
Nhẫn là báu đức người hiền,
Nhẫn tròn hai chữ “Đài Liên” sẵn dành…

Nguyên Hưng

Từ Khóa: