Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08, đề nghị các địa phương trong năm 2018 rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Trong đó, thời gian cấp sổ đỏ chỉ còn 20 ngày.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08, yêu cầu trong năm 2018 cần phải rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên & Môi trường, UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương làm cơ quan chủ trì, chỉ đạo.

Khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp sổ đỏ, Thủ tướng đề nghị nên xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Đối với thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, trong năm 2018 cơ quan cấp phép phải rút ngắn từ 82 ngày xuống còn 63 ngày.

Trong đó, thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày; thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 4 ngày; cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.

 Mạnh Tiến