Đây là nội dung đáng lưu ý theo thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô được quy định như sau:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn là cá nhân tối đa không quá 05% vốn điều lệ;
  • Tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn và người liên quan tối đa không vượt quá 50% vốn điều lệ;
  • Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành viên góp vốn là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 25% vốn điều lệ;
  • Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn trong nước không phải là tổ chức chính trị, chính trị – xã hội không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội;
  • Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội (quy định hiện hành là phải dưới 50% vốn điều lệ).

Hình thức góp vốn điều lệ

  • Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô được góp bằng tiền là đồng Việt Nam đối với phần vốn góp của thành viên góp vốn, giá trị thực vốn được giao, vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 Điều này.
  • Giá trị thực vốn được giao, vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô chuyển đổi là chênh lệch giữa tài sản có và nợ phải trả của chương trình, dự án tài chính vi mô trên báo cáo kiểm toán độc lập trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và được cơ quan có thẩm quyền, tổ chức sở hữu vốn được giao, vốn được cấp có văn bản giao cho tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ để tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018.

Thế nào là một tổ chức tài chính vi mô?

Tổ chức tài chính vi mô (MFI) là một tổ chức chuyên cung cấp những dịch vụ tài chính vi mô bao gồm có các khoản vay, tiết kiệm, và có thể là cả bảo hiểm vi mô- tới những người nghèo. Một tổ chức tài chính vi mô có thể hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, ví dụ như các tổ chức phi chính phủ, hợp tác tín dụng; hoặc cũng có thể được đầu tư bởi các ngân hàng hoạt động vì lợi nhuận như các ngân hàng thương mại.

Các MFI khác nhau theo quy mô và mục đích hoạt động, có thể tổ chức này phục vụ cho vài ngàn khách hàng ngay tại những khu vực cận kề, trong khi đó, nhiều tổ chức khác lại cung cấp dịch vụ cho hàng trăm ngàn thành viên, thậm chí là hàng triệu khách hàng thuộc những nơi xa xôi, thông qua những chi nhánh của tổ chức đó. Có rất nhiều tổ chức tài chính vi mô còn cung cấp các dịch vụ khác ngoài cho vay và tiết kiệm, bao gồm có đào tạo về kinh doanh, về các vấn đề tài chính hay những dịch vụ xã hội liên quan tới sức khỏe và trẻ em.

Mạnh Tiến