Từ năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ đại học, chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Việc dừng tuyển sinh hệ đại học của Học viện Hành chính Quốc gia đã đượcThủ tướng thông qua. Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho bộ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Học viện Hành chính Quốc gia đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Trường không còn đào tạo hệ đại học như các năm trước.

Theo Tuổi Trẻ, ông Bùi Huy Tùng – Chánh văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia xác nhận, học viện sẽ dừng tuyển sinh bậc đại học từ năm 2018. Riêng sinh viên đang theo học tại trường sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tiếp tục đào tạo bình thường cho đến khi tốt nghiệp.

Học viện cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Trường bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm.

Trường cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của học viện, tham gia với các đơn vị của bộ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật.

Vũ Loan