Trong vòng 7 tháng (từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018), Hà Nội đã kỷ luật hơn 30 thanh tra xây dựng, trong đó có 1 Phó Chánh Thanh tra Sở và 3 đội trưởng.

Theo Dân Trí, trong số 34 người bị kỷ luật có 29 người bị khiển trách, 5 người bị cảnh cáo. Trong đó, có 10 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (gồm 1 Phó Chánh Thanh tra Sở, 3 đội trưởng, 6 đội phó).

Đồng thời Thanh tra Xây dựng còn yêu cầu 9 tập thể phải rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về các tồn tại, hạn chế.

Theo Vnexpress, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đã kiểm tra 9.318 công trình, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 606 trường hợp (223 trường hợp không phép; 139 trường hợp sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 32 trường hợp ảnh hưởng công trình lân cận; 212 trường hợp xây dựng công trình trên đất công, đất nông nghiệp)

Như Quỳnh