Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện và dự kiến trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức. Trong đó, Bộ Nội vụ đã đưa ra đề xuất trả lương giáo viên theo vị trí việc làm từ ngày 01/01/2020.

Báo Tiền Phong cho biết, Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi quy định tại điều 6 về chính sách đối với người có tài năng theo hướng Chính phủ quy định khung cơ chế, chính sách đối với người có tài năng trong từng ngành, lĩnh vực và phân cấp cho bộ, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ người có tài. 

Ngoài ra, sẽ sửa đổi quy định tài khoản 1 điều 34 về phân loại công chức, theo đó, đề xuất Luật Cán bộ Công chức sẽ không khống chế số lượng ngạch công chức từ cao xuống thấp chỉ có 4 loại (A, B,C,D ) như trước đây mà giao cho Chính phủ quy định cụ thể thứ bậc các ngạch công chức chuyên ngành từ cao xuống thấp để tạo cơ sở thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm và trả lương theo vị trí việc làm.

Lương giáo viên sẽ được trả theo vị trí việc làm. (Ảnh minh họa: Cường Ngô)

Theo báo Lao Động, Bộ Nội vụ đề xuất xác định rõ vị trí việc làm là căn cứ để xác định biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức sẽ được bổ sung quy định đánh giá định lượng, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương, bảo đảm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dân chủ, khách quan.

Dự kiến, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Trong một năm qua, từng có nhiều ý kiến đề xuất cần tăng lương cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non. (Ảnh minh họa: T.L)

Nếu đề xuất trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm được chấp thuận và đi vào thực tế, thì sẽ tác động sâu rộng đến ngành giáo dục. Bởi theo thống kê của Bộ GDĐT, tổng biên chế sự nghiệp là 2,3 triệu, thì ngành giáo dục là 1,2 triệu – chiếm 52%.

Khôi Minh (tổng hợp)