Vì 1 số lý do, tôi không muốn dùng họ của chồng để khai sinh cho con. Liệu tôi lấy họ của mình để đặt tên cho con có được hay không? 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và điểm e khoản 1 mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ”.

Quy định này có nghĩa trong trường hợp cha mẹ thỏa thuận về việc lấy họ của cha hoặc lấy họ của mẹ để làm họ của con thì đứa trẻ sẽ được khai sinh theo sự thỏa thuận đó.

Trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận về việc lựa chọn cho đứa trẻ mang họ cha hay mang họ mẹ thì sẽ áp dụng theo tập quán nơi đứa trẻ được sinh ra.

Nếu tập quán ở đó là họ của con được đặt theo họ của cha thì đứa trẻ sẽ mang họ của cha. Ngược lại, nếu tập quán nơi đó là họ của con được đặt theo họ của mẹ thì đứa trẻ sẽ mang họ mẹ.

Như vậy, về nguyên tắc, dù theo tập quán hay theo sự thỏa thuận, lựa chọn của cha, mẹ thì khi khai sinh, đứa trẻ cũng chỉ có thể mang họ của cha hoặc của mẹ chứ không thể mang họ khác được.

Thanh Thanh