Chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Kết quả biểu quyết: 404/419 đại biểu có mặt tại hội trường tán thành (81,78%), 9 đại biểu không tán thành, 6 đại biểu không biểu quyết.

Theo quy định mới, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH  hoặc được nhận BHXH một lần theo nhu cầu.

Cụ thể, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH (năm 2014).

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu sẽ được nhận BHXH một lần.

Đối với chế độ BHXH bắt buộc, mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia bảo hiểm được tính theo số năm đã đóng BHXH.

Cứ mỗi năm được tính như sau:

  • Hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • Hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Đối với chế độ BHXH tự nguyện, mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia bảo hiểm được tính theo số năm đã đóng BHXH. Cứ mỗi năm được tính như sau:

  • Hưởng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • Hưởng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Các tổ chức có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết bao gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chính phủ thực hiện các quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết, khi cần thiết báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật BHXH.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Phan A

Xem thêm: