Bộ Tài chính đệ trình lên Chính phủ giảm phí trước bạ ô tô để kích thích tiêu dùng trong nước.

Ngày 19/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký Tờ trình Chính phủ dự án Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp đã Báo cáo thẩm định số 127/BCTĐ-BTP về dự án Nghị định. Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện và trình Chính phủ.

Kết quả trưng cầu ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định.

Đồng thời, dự án đã được gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để đánh giá tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.