Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến New York tham gia kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc nằm tại Manhattan, New York. Một bộ phận các học viên Pháp Luân Công ở New York vào ngày 28/9 đã đến trung tâm Manhattan, từ khách sạn Waldorf Astoria mà ông Tập Cận Bình ở cho đến xung quanh trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công đã được giăng lên khắp các con phố với nội dung, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”…

1509281858001973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281858321973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281858411973--ss1
Học viên Pháp Luân Công phát tài liệu nói rõ cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281901001973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281903341973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281904041973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281904331973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281905091973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281906281973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281908301973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281909091973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281909291973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281909521973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281910061973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281910191973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281910321973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281910421973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281910561973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281911161973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281911271973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281911381973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281911501973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281912011973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281912461973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281940331973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, xung quanh khu vực Liên Hiệp Quốc, từ đường 34 đến đường 54, các Học viên Pháp Luân Công đều yên lặng và an hòa giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509282229291973--ss1
Ngày 28/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia Đại hội đồng LHQ, các học viên Pháp Luân Công đã yên tĩnh và an hòa luyện 5 bộ công pháp ngay đối diện Trụ sở chính Liên Hiệp Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281912111973--ss1
Học viên Pháp Luân Công phát tài liệu nói rõ cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1509281912571973--ss1
Học viên Pháp Luân Công phát tài liệu nói rõ cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: