Taiwan News cho biết, trước hơn 10 ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan (11/1/2020), Quỹ Dân ý Đài Loan (TPOF) đã công bố kết quả cuộc thăm dò cuối cùng với câu hỏi: “Nếu ngày mai bầu cử, thì bạn sẽ chọn ai trong 3 ứng cử viên?”. Trong số 61% số người trả lời, có đến 52,5% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cặp đôi Thái Anh Văn – Lại Thanh Đức của Đảng Dân Tiến.

Trong khi đó, có 21,9% sẽ bỏ phiếu cho cặp đôi Hàn Quốc Du – Trương Thiện Chính của Quốc Dân Đảng, 9,5% bỏ phiếu cho Tống Sở Du – Dư Tương của Đảng Thân Dân, còn lại 10,8% chưa quyết định bầu ai.

Ngoài ra, cuộc thăm dò này còn thực hiện một khảo sát về “nhiệt độ cảm xúc” của dân chúng đối với 3 ứng cử viên tổng thống. Bà Thái đạt 57,92 điểm, theo sau là ông Tống Sở Du đạt 46,21 điểm và chính trị gia Hàn Quốc Du ở vị trí cuối cùng, chỉ với 38,17 điểm, giảm từ 62,12 điểm vào tháng 12/2018 do một loạt bê bối.

Đối với vấn đề độc lập của Đài Loan, 46% người được hỏi ủng hộ quan điểm của Đảng Dân Tiến, trong khi 27% đồng tình với trạng thái hiện tại và 12% muốn thống nhất với Trung Quốc. 

Khi được hỏi về ủng hộ đảng nào, 33,6% số người chọn Đảng Dân Tiến, trong khi 26% sẽ bỏ phiếu cho Quốc Dân đảng. Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) do Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết đứng thứ ba với 7,2% ủng hộ, theo sau là Đảng Quyền lực Mới (NPP) với 4,5%.

Cuộc khảo sát của Quỹ Dân ý Đài Loan được thực hiện qua điện thoại, từ ngày 23-24/12. Số mẫu hợp lệ là 1.075, sai số ± 2,99 điểm phần trăm và mức độ tin cậy 95%.