Nho gia mạn đàm (6): Danh chính thì ngôn thuận

Trí huệ cổ nhân 01/09/21, 10:00

Nho gia giảng 'bề tôi trung thành', nhưng 'trung' ở đây có phải là trung thành một cách mù quáng?  Tiếp theo Phần 5 Trên thực tế đạo quân - thần là: 'quân nhân thần trung', vua phải nhân ái thì thần mới trung thành. Nếu mỗi người đều làm tròn chức ...

End of content

No more pages to load