Ham chi những chuyện canh tàn
Luyến chi những chuyện hợp tan đời thường
Tiếc chi những chuyện vấn vương
Ganh chi những chuyện khói sương qua đời

Hoạ chi những chuyện khóc cười
Vui chi những chuyện lả lơi tháng ngày
Lạc chi những chuyện tỉnh say
Mê chi những chuyện hương cay sắc tình

Ham chi những chuyện canh tàn. Luyến chi những chuyện hợp tan đời thường (Ảnh: pinterest.com)

Nghe chi những chuyện đầu đình
Vướng chi những chuyện nhọc mình đấu tranh
Thiết chi những chuyện lợi danh
Giận chi những chuyện rách lành không cân

Chọn đời dong duổi bước chân
Bỏ buông tham luyến bụi trần thế gian
Bạn cùng gió núi mây ngàn
Sông mê gột rửa, hoàn nguyên thiện lành

Chọn đời dong duổi bước chân. Bỏ buông tham luyến bụi trần thế gian. (Ảnh: pinterest.com)

Thanh Bình