Từ đầu năm sau, lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã… ở các khu vực sẽ tăng thêm từ 11,6% đến 12,9%, theo thông tin từ trang web của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cụ thể mức tăng như sau:

  • Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng;
  • Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng;
  • Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng. Mức tăng bình quân là 12,4% theo phương án chốt vào ngày 3/9 của Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận…

Cũng theo thông báo từ nghị định, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Đối với lao động đã qua học nghề, mức lương cũng phải trả cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng.

Bảng so sánh mức lương tối thiểu giữa năm 2015 và 2016:

Vùng Lương tối thiểu năm 2015

(đơn vị: triệu đồng)

Lương tối thiểu năm 2016

(đơn vị: triệu đồng)

Mức tăng

 (đơn vị: đồng)

Tỷ lệ

(đơn vị: %)

I 3,1 3,5 400.000 12,9
II 2,75 3,1 350.000 12,7
III 2,4 2,7 300.000 12,5
IV 2,15 2,4 250.000 11,6

(Vùng I, II, III và IV được quy định chi tiết tại phụ lục của Nghị định 122)

Chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2016, Nghị định số 122/2015/NĐ-CP sẽ thay thế cho Nghị định 103/2014/NĐ-CP ra ngày 11/11/2014.

Phan A

Xem thêm: