Từ ngày 1/5/2016, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng thêm 60.000 đồng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng.

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 11/11/2015 giao Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng, là mức duy trì từ 2013 đến hiện nay lên 1.210.000 đồng/tháng, tức là tăng 60.000 đồng, tăng khoảng 5% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, từ ngày 1/5/2016.

Ngoài ra, từ 1/1/2016, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Thành Long

Xem thêm: