Theo số liệu cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp công bố, trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động là 31.759 doanh nghiệp. Với khoảng 550 nghìn doanh nghiệp tồn tại trên tổng số 830 nghìn doanh nghiệp đã từng gia nhập thị trường, tương đương tỷ lệ 66% trụ lại.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2015  

Số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.351, với số vốn đăng ký 63.060 tỷ đồng, tăng 19,6% về số doanh nghiệp và tăng 10,9% về số vốn đăng ký so với tháng 5 năm 2015.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 6,7 tỷ đồng, giảm 7,2% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 là 133.012 lao động, tăng 46,9% so với tháng trước.

Về số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 6 của cả nước là 824 doanh nghiệp, tăng 29,8% so với tháng 5 năm 2015.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 6 là 4.935 doanh nghiệp, tăng 19,9% so với tháng trước, bao gồm: 1.280 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 3.655 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 6 trên cả nước là 1.103 doanh nghiệp, tăng 1,4% so với tháng 5 năm 2015.

Đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2015

Doanh nghiệp thành lập mới: 45.406 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 282.396 tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, “thanh lọc” vẫn cho thấy là một quy luật tốt của nền kinh tế thị trường khi những doanh nghiệp thực sự “khỏe mạnh”, có chất lượng tiếp tục thể hiện vai trò là động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2015, có 10.988 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 308.809 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2015 là 591.205 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2015 là 651.398 lao động, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp đăng ký mới trong Quý II/2015 là 26.357 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 171.178 tỷ đồng tăng 38,4% về số doanh nghiệp so với Quý I/2015. Số doanh nghiệp đăng ký mới trong Quý I/2015 là 19.049 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 111.218 tỷ đồng, giảm 12% về số doanh nghiệp so với Quý IV/2014.

Tổng cộng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động 6 tháng là 31.759. Trong đó, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh là 4.708 doanh nghiệp, giảm 0,9%so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 27.051 doanh nghiệp, bao gồm: 8.898 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 18.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ: vùng Đồng bằng Sông Hồng tăng (26,7%), Trung du và miền núi phía Bắc tăng (16,9%), Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tăng (20,5%), Đông Nam Bộ tăng (24,7%), Đồng bằng Sông Cửu Long tăng (16,5%); trong khi đó, vùng Tây Nguyên giảm (26,4%) so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh duy nhất có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm (1,5%) so với cùng kỳ năm trước; Ngược lại, các ngành khác đang có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua sự biến động cùng tăng trong việc gia nhập thị trường so với 6 tháng đầu năm 2014: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 134,8%; Kinh doanh bất động sản tăng 65,0%, Vận tải kho bãi tăng 52,6%, Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 36,6%…

Trên nghị trường Quốc hội khóa XIII, đại biểu đánh giá số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động tăng lên 4,5% trong 4 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 là một tín hiệu không tốt của nền kinh tế, sự phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là có nhưng còn chậm, nhiều doanh nghiệp chưa vực dậy được; “sức khoẻ” của doanh nghiệp cho thấy, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa thực sự bền vững.

Đến thời điểm hiện nay có khoảng 550 nghìn doanh nghiệp tồn tại trên tổng số 830 nghìn doanh nghiệp đã từng gia nhập thị trường, tương đương tỷ lệ 66% trụ lại.

Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động 6 tháng là 31.759 doanh nghiệp, so với cả năm 2014 giải thể 68.000 doanh nghiệp, là con số kỷ lục từ trước tới nay, thì 6 tháng đầu năm cũng giảm chút ít, nhưng vẫn thể hiện đáng lo ngại khi mà thực sự có bình quân 30 doanh nghiệp giả thể trong 1 giờ làm việc.

Thành Long