Kiểm toán Nhà nước cho rằng Sabeco phải nộp 2.495 tỷ đồng, nhưng Sabeco cho rằng không có cơ sở.

Theo trang Tuổi trẻ Online, Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ngày 3/4 đã gửi công văn kiến nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét lại kết quả kiểm toán do cơ quan này ban hành ngày 8/2 vừa qua.

Theo kết quả đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco phải nộp khoản lợi nhuận còn lại sau phân phối về ngân sách nhà nước là 2.495 tỷ đồng, chiếm 89,59% lợi nhuận còn lại.

Trong kiến nghị của mình, Sabeco cho rằng công ty “không có cơ sở để thực hiện ngay, mà phải chốt danh sách cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014”.

Cụ thể, tại thời điểm ngày 18/12/2017, sau khi bán 53,59% vốn cho VietBev, một công ty con của tập đoàn ThaiBev của Thái Lan, tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại Sabeco vào thời điểm ngày 28/12/2017 chỉ còn 36,0024%.

“Do vậy, việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12/2017 cho cổ đông nhà nước với tỷ lệ 89,59% theo kết luận của kiểm toán “là không có cơ sở thực hiện”, Sabeco giải trình.

Cũng theo Sabeco, việc phân phối lợi nhuận thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Do đó, việc Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco phải nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ 89,59% “là chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ của Sabeco cũng như các văn bản pháp luật khác”.

Đặc biệt, với kết luận liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung từ giai đoạn 2007-2015, Sabeco cho rằng “đây là vấn đề lớn, kéo dài từ năm 2014 đến nay, hiện vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây khó khăn trong quá trình kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cổ đông”.

Vì lẽ đó, Sabeco kiến nghị Kiểm toán Nhà nước làm việc với Bộ Công thương, Bộ Tài chính để có kết luận cuối cùng về việc xử lý dứt điểm các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung tại tổng công ty, các công ty con và công ty liên kết.

So với các nội dung do Kiểm toán Nhà nước công bố trước đó, văn bản kiến nghị của Sabeco hầu như đã không đề cập đến việc công ty mẹ trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là 444,7 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư.

Văn bản kiến nghị cũng không nhắc đến việc chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho chủ tịch HĐQT, ban lãnh đạo, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng hơn 15 tỷ đồng. Mức thưởng này bằng 20,3 tháng lương thực hiện bình quân của người quản lý, trong khi mức tối đa mà doanh nghiệp được thưởng theo quy định chỉ là 1,5 tháng lương.

Quang Minh tổng hợp