Nếu bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 3 ngày thì phải có văn bản báo cáo Sở Y tế; nếu trên 180 ngày thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người.

Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lấy ý kiến.

Một trong nội dung gây quan tâm là quy định tại Mục 3, Điều 14, điểm 5:

“Người đang hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước”.

Nhiều ý kiến cho rằng với quy định trên, nhiều phòng khám tư nhân sẽ phải đóng cửa khi dự thảo được thông qua.

Tuy nhiên, tại điểm 4, Điều 14 cũng quy định: “Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 01 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ”.

Như vậy, người đang hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước vẫn được phép làm việc tại cơ sở khám tư.

Trên thực tế, đây không phải là quy định mới. Nội dung này đã được quy định từ trước đó tại Thông tư 41/2011/TT-BYT.

Điểm khác biệt giữa Dự thảo nghị định mới đối với thông tư hiện hành là quy định về thời gian có mặt bắt buộc của người hành nghề khám chữa bệnh tại cơ sở khám tư.

Dự thảo quy định tại khoản 9, Điều 14:

Trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì lý do ốm đau, nghỉ phép, đi học hoặc vì các lý do khác thì người chịu trách nhiệm chuyên môn phải thực hiện các thủ tục sau:

– Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dưới 3 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh đó có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

– Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 3 ngày thì thực hiện theo quy định trên và phải có văn bản báo cáo Sở Y tế.

– Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 30 ngày đến 180 ngày thì thực hiện theo quy định trên, có văn bản báo cáo Sở Y tế và được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản.

– Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu được thông qua, Dự thảo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Phan A 

Xem thêm: