Do tình trạng thiếu minh bạch thông tin kinh tế, thông tin doanh nghiệp, đặc biệt là thông tin trong các báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nên việc phân tích đánh giá doanh nghiệp tại Việt nam gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế các doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc lập, gửi BCTC và công khai BCTC đối với các doanh nghiệp niêm yết, làm cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư rất thiếu thông tin trong việc ra các quyết định có liên quan đến doanh nghiệp. Nhiều nhà đầu tư đã bị thua lỗ khi đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, nhưng lại bưng bít thông tin. Việc minh bạch thông tin kinh tế, thông tin doanh nghiệp là một đòi hỏi trong nền kinh tế thị trường. Chỉ khi thực hiện tốt việc minh bạch thông tin thì nền kinh tế mới có cơ hội phát triển thực sự.

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN). Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết.

Thông tư áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất phải tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay các công ty con trong tập đoàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất phải cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp và công khai Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trừ một số trường hợp đặc biệt.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập theo qui định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và qui định của các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.

Kỳ vọng rằng các tập đoàn, tổng công ty sẽ không còn bưng bít thông tin như câu chuyện của tập đoàn Vinalines, Vinashin trước đây và hướng đến sự minh bạch, trung thực, chuẩn mực trong làm BCTC. Vì sao DN phải minh bạch? Vì thông tin càng minh bạch càng giá trị. Chỉ có minh bạch mới chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thanh Tâm