Bắt đầu từ năm 2018, Nhà nước và các địa phương sẽ công khai tình hình tài chính trên các cổng thông tin điện tử giống như các doanh nghiệp đang làm để người dân được biết và giám sát.

Đây là nội dung Dự thảo Nghị định về Báo cáo tài chính Nhà nước vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến, và nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Nhà nước thực hiện công khai tài chính trên mạng.

Dự kiến, Báo cáo tài chính nhà nước sẽ được lập và công bố trên cổng thông tin của Bộ Tài chính và các địa phương.

Giống với doanh nghiệp, Báo cáo tài chính nhà nước cũng có các phần về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo, gồm cả ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn quốc và ở cấp tỉnh thành.

Báo cáo sẽ cung cấp thông tin toàn diện về tình hình tài sản nhà nước; nợ công và các khoản phải trả; nguồn vốn nhà nước; tình hình thu – chi và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ báo cáo.

Theo Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), đây là một thông điệp nhằm yêu cầu các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách phải thực hiện kỷ luật tài chính. Nó sẽ giúp hạn chế tham nhũng thất thoát trong quá trình sử dụng ngân sách và vốn nhà nước.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn giúp tăng cường uy tín của Việt Nam với thế giới. Việc minh bạch thông tin ngân sách cũng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc thu hút nguồn vốn nước ngoài.

Hạo Nhân tổng hợp