Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ đang được NHNN Việt Nam lấy ý kiến đóng góp có quy định người thụ hưởng trong nước được nhận bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam theo nhu cầu.

Trong trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng được quyền nhận bằng ngoại tệ chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của cá nhân mở tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép; hoặc nhận bằng ngoại tệ tiền mặt; hoặc gửi tiết kiệm ngoại tệ tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép theo quy định của NHNN; Bán cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoặc đại lý đổi ngoại tệ để lấy đồng Việt Nam; Sử dụng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo quy định người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản ngoại tệ nhận được từ nước ngoài chuyển về.

Dự thảo cũng quy định một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng. Theo đó, thông tư này quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, bao gồm: Hoạt động làm đại lý chi, trả ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Một TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một hoặc nhiều TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép. Tuy nhiên, một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép.

Tổ chức kinh tế đã được NHNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ không được uỷ quyền lại việc chi, trả cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế khác.

Thành Long

Từ Khóa: