Trong tuần này (11-15/6), Quốc hội (QH) sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng…

Cụ thể:

  • Ngày 12/6, QH sẽ biểu quyết thông qua luật Cạnh tranh (sửa đổi), luật An ninh mạng và luật Tố cáo (sửa đổi) cùng Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2019.
  • Ngày 13/6, QH sẽ thảo luận tại hội trường về luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
  • Ngày 14/6, QH sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao.
  • Ngày 15/6, sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan tới luật Quy hoạch; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của QH năm 2019.

Liên quan tới luật Đặc khu, theo dự kiến cũng sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 15/6, tuy nhiên, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH đã thống nhất trình QH xem xét lùi thời gian thông qua dự án luật này vào kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới, theo Thanh Niên.

Do đó, trong tuần này, QH cũng sẽ xem xét quyết định việc này.

Ngoài ra, trong tuần cuối cùng của kỳ họp thứ 5 này, QH cũng sẽ tiếp tục thảo luận một số dự án luật như luật Đặc xá, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học, luật Công an nhân dân (sửa đổi)… 

Hồng Hoa