Bộ Luật Dân sự (BLDS) sửa đổi đã được thông qua tại phiên họp sáng 24/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII với 429/446 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Bộ luật này được áp dụng từ đầu năm 2017.

BLDS chi phối đến mọi công dân và tổ chức sinh sống và hoạt động tại Việt Nam, Quốc hội đã dành một ngày để tiếp tục thảo luận, có hơn 40 ý kiến trực tiếp tại hội trường trình bày về những vấn đề cần làm rõ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Lãi suất thỏa thuận không quá 20%/năm

Trong BLDS vừa được thông qua, phương án về lãi suất (Điều 468) được nhiều người quan tâm, quy định mức lãi suất cố định ngay trong BLDS là tối đa 20%/năm của khoản tiền vay (phương án 1 trong dự thảo BLDS).

Nội dung này tại khoản 1 Điều 468 như sau: “Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, UBTVQH quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

Do khoản 1 Điều 468 đã được chỉnh lý như trên theo hướng không sử dụng lãi suất cơ bản làm lãi suất tham chiếu nên UBTVQH cũng đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại quy định tại khoản 2 Điều 468 về mức lãi suất ấn định trong hợp đồng vay có lãi nhưng các bên không có thỏa thuận rõ về lãi suất dẫn đến tranh chấp như sau: “Trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Tại phần biểu quyết thông qua riêng về Điều 468, có 410/440 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Có 24 đại biểu không tán thành và 6 đại biểu không biểu quyết.

Hoàn cảnh thay đổi cơ bản, được điều chỉnh hợp đồng

Tại Điều 420 về Sửa đổi hợp đồng trong Dự thảo BLDS mang tên: Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Trong đó nêu rõ các điều kiện để xác định thế nào là “hoàn cảnh thay đổi cơ bản” để bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

Điều 420 cũng nêu rõ, trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thành Long

Xem thêm: