UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế (năm 2015 và đợt 1 năm 2016) của TP Hà Nội, truyền thông trong nước đưa tin.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí 1.846.504.000 đồng (gần 2 tỷ đồng) để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Kinh phí được trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách TP là 1.839.949.000 đồng. Nguồn kinh phí tự chủ giao tại quyết định của UBND TP và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị là 6.555.000 đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2016, Sở Nội vụ thông báo, trong 5 tháng qua (tính từ tháng 8/2015), toàn thành phố Hà Nội đã tinh giản được 20 người.

Lý giải về điều này, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho rằng Hà Nội có đặc thù riêng, công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó bí thư Thành ủy TP Hà Nội thừa nhận việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức còn nhiều tồn tại, như cơ cấu chưa hợp lý, chưa rõ chức danh nhiệm vụ và đặc biệt là việc đánh giá công chức, viên chức.

Theo dự thảo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế đơn vị.

Bạch Liên tổng hợp

Xem thêm: