Có nhiều cách để phép tính trên đúng bằng cách di chuyển hai que diêm, bạn có nhận ra không?

(Ảnh: Chụp màn hình Vnexpress)

Gợi ý: Di chuyển 1 que diêm ở số 9 (số 9 thành 6) và 1 que diêm ở số 8 (8 thành 6) sang đều cùng dấu trừ (-).