Tổng giá trị tài sản nhà nước của Việt Nam tại cơ sở dữ liệu quốc gia tính đến ngày 31/12/2016 đạt 1.044.899,5 tỷ đồng.

Con số trên vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội trong báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016.

Trong số đó, tài sản là quyền sử dụng đất đạt 682.538,5 tỷ đồng, tài sản là nhà 265.068,4 tỷ đồng, tài sản là ô tô đạt 23.986,3 tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản đạt 73.306,3 tỷ đồng.

So với năm 2015, tổng giá trị tài sản nhà nước năm 2016 tính theo nguyên giá đã tăng 31.404,7 tỷ đồng.

Phân tích theo từng loại tài sản, Chính phủ cho biết diện tích đất năm 2016 tăng do được giao mới, do tiếp nhận, nhận chuyển nhượng là 22,84 triệu mét vuông với tổng giá trị đạt 9.901,1 tỷ đồng.

Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý sử dụng đến cuối năm 2016 đạt 2.585 triệu mét vuông, với tổng giá trị 682.538,5 tỷ đồng, chiếm 65,3% tổng giá trị tài sản nhà nước.

Năm 2016, số xe ô tô công tăng do mua mới, tiếp nhận là 2.166 chiếc, với tổng nguyên giá 2.015,1 tỷ đồng. Tổng số xe ô tô công tính đến ngày cuối năm 2016 là 37.286 chiếc, với tổng nguyên giá 23.986,3 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước.

Minh Tuệ – Theo VNE

Xem thêm: