Bộ Tài chính vừa cập nhật số liệu nợ công và nợ nước ngoài của Việt Nam tính đến hết năm 2015, trong đó cho thấy chính phủ và các doanh nghiệp của Việt Nam đang nợ nước ngoài tổng cộng hơn 80 tỷ USD.

Theo Bản tin nợ công số 5 được công bố ngày 23/9, tổng dư nợ vay nước ngoài của Việt Nam tính đến cuối năm 2015 đứng ở mức 80,8 tỷ USD (tương đương 1,76 triệu tỷ đồng), tăng so với mức 71 tỷ USD ghi nhận vào cuối năm 2014 và 50,6 tỷ USD cuối năm 2011.

Trong năm 2015, nợ nước ngoài của chính phủ Việt Nam là 39,6 tỷ USD, thấp hơn so với mức 41,2 tỷ USD nợ nước ngoài của các doanh nghiệp.

(Nguồn: Bộ Tài chính)

Về nợ của chính phủ, số liệu cho thấy tổng dư nợ của chính phủ tính đến hết năm 2015 là 94,3 tỷ USD (tương đương 2,06 triệu tỷ đồng), tăng so với mức 85,9 tỷ USD của năm 2014. Ngoài con số 39,6 tỷ USD nợ nước ngoài như đã đề cập ở trên, chính phủ còn vay nợ trong nước 54, 7 tỷ USD.

Cũng trong năm 2015, chính phủ đã trả nợ được 13,4 tỷ USD, trong đó trả nợ nước ngoài 1,5 tỷ USD.

(Nguồn: Bộ Tài chính)

So sánh với giá trị GDP, nợ công của Việt Nam tính đến hết năm 2015 tăng lên tương đương 61% GDP từ mức 58% của năm 2014. Trong đó, nợ nước ngoài tăng lên 42% GDP từ mức 38,3%.

Nợ của chính phủ năm 2015 tăng lên 49,2% GDP từ mức 46,4% của năm trước đó.

Về phần vay nợ được chính phủ bảo lãnh, tính đến cuối 2015, chính phủ đã bảo lãnh cho các khoản vay trị giá 20,8 tỷ USD, trong đó 11,3 tỷ USD là vay nước ngoài và 9,5 tỷ USD là vay trong nước.

Minh Tuệ

Xem thêm: