Việt Nam ghi nhận 140,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng đầu năm 2017, theo báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, Việt Nam có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng với số vốn đăng ký là 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, còn có 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gần tương đương với con số của cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới ra đời là 1,07 triệu người, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016; trong khi số vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp mới là 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3%.

Trong 11 tháng, Việt Nam có 32,2 nghìn lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số tiền 1,58 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2,71 triệu tỷ đồng.

Ngành bán buôn, bán lẻ thu hút nhiều công ty thành lập mới nhất khi có 41,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 35,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 14,8 nghìn doanh nghiệp và ngành xây dựng với 14,7 nghìn doanh nghiệp.

Báo cáo cũng cho thấy có 55.664 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 20.821 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 34.843 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng là 10.814 doanh nghiệp, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Tuệ