Do what makes you happy, be with who makes you smile, laugh as much as you breathe, and love as long as you live. – Rachel Ann Nunes

Hãy làm những gì bạn thấy vui, ở cạnh người khiến bạn mỉm cười, hãy cừơi nhiều như hơi thở, và hãy yêu thương khi còn sống.

Make (v) –  /meɪk/: làm ra, tạo ra

Laugh (v) – /læf/: cười

Breathe (v) – /briːð/: thở

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay