Sometimes crying is the only way your eyes speak when your mouth can’t explain how broken your heart is. – Anonymous

Đôi khi khóc là cách duy nhất đôi mắt của bạn lên tiếng khi miệng bạn không thể diễn tả nổi trái tim tan vỡ thế nào.

Crying (n) – /ˈkraɪ.ɪŋ/: khóc (danh từ hình thành từ động từ thêm –ing)

Speak (v) – /spiːk/: nói

Explain (v) – /ɪkˈspleɪn/: giải thích

Broken heart (n) – /ˌbroʊ.kənˈhɑːr.t̬ɪd/: trái tim tan vỡ

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay