- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Học từ vựng qua danh ngôn

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced. – Soren Kierkegaard

Cuộc sống không phải là vấn đề cần được giải quyết mà là thực tế để được trải nghiệm.

Problem (n) – /ˈprɑː.bləm/: vấn đề

Solve (v) – /sɑːlv/: giải quyết, xử lý

Reality (n) – /riˈæl.ə.t̬i/: thực tế, sự thật

Experience (v)- /ɪkˈspɪr.i.əns/: trải nghiệm

Thuần Thanh