The man who removes a mountain begins by carrying away small stones. – William Faulkner

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc mang đi những hòn đá nhỏ.

Remove (v) – /rɪˈmuːv/: loại bỏ, di rời đi chỗ khác

Mountain (n) – /ˈmaʊn.tən/: núi

Begin (v) – /bɪˈɡɪn/: bắt đầu

Carry away (phrasal verb) – /ˈker.i.əˈweɪ/: mang đi, đem đi

Thuần Thanh

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay