Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it. – William Shakespeare

Những người luôn tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn, nhưng sự tươi tắn đó có nghĩa là họ có thể chế ngự được nỗi buồn đó.

Laughing (adj) – /ˈlɑː.fɪŋ/: tươi cười, tươi vui (tính từ hình thành từ động từ bằng cách thêm –ing)

Absence (n) – /ˈæb.səns/: vắng, vắng vẻ

Sorrow (n) – /ˈsɔːr.oʊ/: nỗi buồn

Mean (v) – /miːn/: có ý nghĩa là

Ability (n) – /əˈbɪl.ə.t̬i/: năng lực, khả năng

Deal with (phrasal verb) – /diːl.wɪð/: giải quyết

Thuần Thanh

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay