To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Hầu hết mọi người đều chỉ là tồn tại.

Live (v) – /lɪv/: sống

Rare(adj) – /rer/: hiếm có, rarest – hiếm có nhất

Thing(n) – /θɪŋ/: thứ, vật, điều

Exist(v) – /ɪɡˈzɪst/: tồn tại

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay