Everything negative, pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise. –  Kobe Bryant

Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thách thức – tất cả đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Negative (adj) – /ˈneɡ.ə.t̬ɪv/: tiêu cực

Pressure (n) – /ˈpreʃ.ɚ/: áp lực

Challenge (n) – /ˈtʃæl.ɪndʒ/: khó khăn, thách thức, thử thách

Opportunity (n) – /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: cơ hội

Rise (v) – /raɪz/: vươn lên, tiến lên, mọc lên

Thuần Thanh

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay