It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show it. – Teresa Collins

Chỉ mất vài giây để nói anh yêu em nhưng mất cả đời để chứng minh điều đó.

It takes + time + to do sth: mất bao nhiêu thời gian để làm gì đó

Lifetime (n) – /ˈlaɪf.taɪm/: cả cuộc đời, suốt đời

Show (n) – /ʃoʊ/: chứng tỏ, chỉ ra

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay