You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it. – Unknown Author

Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

Know (v) – /noʊ/: biết

Someone (n) – /ˈsʌm.wʌn/: một ai đó, ai đó

Happiness (n) – /ˈhæp.i.nəs/: hạnh phúc

Part of (n) – /ˌpɑːt əv/: một phần của

Thuần Thanh

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay