Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. – Samuel Beckett

Đã từng thử, đã từng thất bại, không sao cả, hãy thử lại, lại thất bại, nhưng thất bại tốt hơn.

Try (v) – /traɪ/: thử, cố gắng

Fail (v ) – /feɪl/: thất bại

Better (adj)  – /ˈbet̬.ɚ/: tốt hơn

Thuần Thanh

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay