Friends are people you can talk to … without words when you have to. – Elvis Presley 

Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời.

Friend (n) – /frend/: bạn bè

Talk (v) – /tɔːk/: nói

Without (pre) – /wɪˈðaʊt/: không cần

Hiền Minh

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay