What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals. – Zig Ziglar

Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trưởng thành khi đạt được mục tiêu.

Achieve (v) – /əˈtʃiːv/: đặt được

Goal (n) – /ɡoʊl/: đích, mục đích

Important (adj) – /ɪmˈpɔːr.tənt/: quan trọng

Thuần Thanh

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay