We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world. – Helen Keller

Chúng ta không bao giờ có thể học để trở nên dũng cảm và nhẫn nại nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

Brave (adj) –  /breɪv/: can đảm

Patient (adj) – /ˈpeɪ.ʃənt/: kiên nhẫn

Joy (n) – /dʒɔɪ/: niềm vui

Thuần Thanh

Xem thêm

Chia Sẻ

Clip hay