Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serve you, grows you, or make you happy. – Robert Tew

Hãy đủ tự tôn để có thể buông bỏ bất kỳ thứ gì không còn phụng sự bạn, không khiến bạn trưởng thành hay làm bạn hạnh phúc.

Respect (v) –/rɪˈspekt/: tôn trọng

Walk away (v) –/wɑːk əˈweɪ/: bước đi ra xa, bỏ đi, buông bỏ

Serve (v) –/sɝːv/: phụng sự, phục vụ

Grow (v) –/ɡroʊ/:trưởng thành, tăng trưởng

Chia Sẻ

Clip hay