Cry (v)- /kraɪ/: khóc

Over (prep) –qua, qua rồi.

Smile (v)- /smaɪl/: mỉm cười

Happen (v)- /ˈhæp.ən/: xảy ra

 

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” ― Dr. Seuss

“Đừng khóc vì nó đã qua rồi, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.”

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay