The word “happiness” may lose its meaning if it were not balanced by “sadness”. – Carl Jung

Từ “hạnh phúc” có thể trở nên vô nghĩa nếu nó không được cân bằng bởi “nỗi buồn”.

Happiness (n) – /ˈhæp.i.nəs/: niềm hạnh phúc

Lose (v) – /luːz/: mất

Balance (v) – /ˈbæl.əns/: cân bằng

Sadness (n) – /ˈsæd.nəs/: nỗi buồn

Thuần Thanh

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay