wait (v) — /weit/ — chờ, đợi
perfect (adj) — /pə’fekt/ — hoàn hảo, hoàn toàn
take (v) — /teik/ — cẩm, nắm , giữ
make (v) — /meik/ — làm, chế tạo

“Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect”

“Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Hãy nắm lấy thời điểm và làm cho nó hoàn hảo”

Từ Khóa: