1. butterfly (n) — /ˈbʌtəflʌɪ/ — con bướm
2. chase (v) — /tʃeis/ — đuổi bắt, theo đuổi
3. elude (v) — /ɪˈl(j)uːd/ — né tránh, lảng tránh
4. attention (n) –/əˈtɛnʃ(ə)n/ — sự chú ý

Happiness is like a butterfly. The more you chase it, the more it will elude you. But if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder. ~ Thoreau

(Hạnh phúc cũng như một con bướm vậy. Bạn càng đuổi bắt nó, nó sẽ càng né tránh bạn, nhưng nếu bạn chuyển hướng chú ý của mình sang những chuyện khác, nó sẽ đến và đậu nhẹ nhàng lên vai bạn.)

Good morning & have a great day!

Đức Hải