Thông tư số 39/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh…

Thông tư mới này có hiệu lực từ ngày 15/1/2019, áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Cụ thể, giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế gồm: Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh; Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường điều trị; Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ kỹ thuật y tế; Chi phí tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật y tế; Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ theo quy định…

Cũng trong thông tư này có quy định rõ nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

– Xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể.

– Xác định số ngày giường, áp dụng mức giá và thanh toán tiền ngày giường giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế.

– Áp dụng giá và điều kiện, mức thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật đặc thù.

Trường hợp, người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh trước thời điểm áp dụng mức giá theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BYT và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này: Tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

(Tổng hợp)