Không có ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn, mỗi một người xuất hiện đều là có nguyên nhân, đều đáng được biết ơn…

trang 1

trang 2

trang 3

trang 4

trang 5

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch, Đại Kỷ Nguyên VN đồ họa

Xem thêm: